Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu

Firma wysokich standardów

Konkurs Renshaw 6 miesięcy

 

 

                                                          

Regulamin konkursu  „6 Miesięcy Dekoracjiz Renshaw” na Facebooku

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem Konkursu jest Ambasador 92 z siedzibą ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno (zwany dalej „Organizatorem”).

2) Fundatorem nagród jest firma Renshaw.

3) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

4) Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

5) Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Ambasador92/  (zwanej dalej “Fanpage”).

6) Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.02.2019 r. o godzinie 12.00, a skończy się dnia 31.07.2019 r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

7) Zwycięzcy zostaną ogłoszeni, nie później niż dziesięć dni roboczych po zakończeniu miesięcznej tury konkursu.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1)  W Konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna. Osoba taka (dalej: „Uczestnik”) będzie miała za zadanie:

a) Należy wstawić zdjęcie pracy cukrowej, która będzie wykonana własnoręcznie (technika wykonania deseru jest dowolna).

b) Warunkiem koniecznym jest lokowanie dowolnego produktu Renshaw na zdjęciu deseru- z wyłączeniem barwników. Musi być widoczne opakowanie.

2) Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu (dalej: "Zgłoszenie”).

3) Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4) Raz wysłana praca konkursowa nie może zostać użyta ponownie.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3  Zasady i przebieg Konkursu

1) Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2) Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie miesięcznie.

3) Konkurs odbywa się według następujących zasad:

a)  Na profilu Ambasador 92 na portalu Facebook pod adresem:https://www.facebook.com/Ambasador92/ , w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 12.00 pojawi się post z zadaniem konkursowym.

b)  Od opublikowania postu, o którym mowa w pkt. a) powyżej, do ostatniego dnia danego miesiąca do godz. 23:59 Uczestnicy będą mogli wstawiać swoje prace konkursowe pod postem konkursowym.

c)  O wygranej zdecyduje największa ilość polubień zdjęcia.

4) Autorzy wybranych prac (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają nagrody zgodnie z zasadami określonymi w §4 ust. 2 Regulaminu.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej do dnia rozpoczęcia kolejnej tury konkursu przez Facebooka w wiadomości prywatnej oraz/lub poprzez post na Fanpage’u z ogłoszeniem Zwycięzców.

5) Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na Fanpage’u.

6) W terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni od otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej na portalu Facebook następujące informacje:

a)  Imię, nazwisko,

b)  Adres email

c)  Adres pocztowy (w przypadku nagród rzeczowych).

7) W przypadku nie podania powyższych danych przez Zwycięzcę w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, nagroda zostaje przekazana następnemu w kolejności Uczestnikowi.

8) Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora bądź Sponsora do Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych (słownie: dwudziestu) od zakończenia okresu reklamacyjnego określonego w § 5 ust. 3.

9) W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§4 Nagrody

1) Fundatorem nagród jest Renshaw.

2) W konkursie przewidziano następujące nagrody, przysługujące jednemu Uczestnikowi, którego praca otrzyma najwięcej polubień w miesiącu: Renshaw Extra 10kg-1 szt., Petal Pasta 300g -2 szt.,  biała i mleczna czekolada 180g-po 2 szt., Modelling Pasta 1kg-1 szt., Eadible Glitter egr205 gold -1 szt., Progel barwnik czerwony i kremowy- po 1 szt., Renshaw Extra Kolor 250g - po 6 sztuk różnych kolorów, Progel Multipack -1 szt.

3) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda zostaje przekazana następnemu w kolejności Uczestnikowi.

4) Nagrody rzeczowe wysyłane są Pocztą Polską bądź Kurierem tylko na terytorium RP Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki zagranicę, jeżeli Zwycięzca pokryje koszty wysyłki.

5) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani zamiana na inną nagrodę.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w §3 ust. 4 Regulaminu za pośrednictwem poczty na adres ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno.

2) Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz adres e-mailowy.

3) O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres e-mailowy podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 3 (słownie: trzech) dni.

4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

1) Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Ambasador 92 na portalu Facebook pod adresem:https://www.facebook.com/Ambasador92/ .

2) Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie Ambasador 92 z siedzibą ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z wysłaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla otrzymania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.

3) Zwycięzca w razie otrzymania nagrody, wyraża zgodę, aby jego dane zostały przekazane Sponsorowi w celu wysłania nagrody oraz w celach marketingowych.

4) Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach:

a)  pola eksploatacji: Internet,

b)  terytorium: bez ograniczeń.

5) Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Niezastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

6) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

Sklep internetowyMedal europ.2019
.