POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://ambasador92.pl/ (dalej: strona internetowa).

1 Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest AMABASADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Raszyńskiej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000827185, posiadająca NIP: 5272920154, REGON: 38550466000000,

zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Spółką”.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

3. Cele i podstawy przetwarzania danych;

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej.

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • treść wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Skontaktowanie się z Tobą w sprawie ustalenia terminu pokazu, szkolenia indywidualnego lub szkolenia grupowego.

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • treść wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ustalenie terminu pokazu, szkolenia indywidualnego lub szkolenia grupowego.

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Wykorzystywanie plików cookies – innych niż niezbędne pliki cookies.

 • pliki cookies użytkownika strony internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej.

 • adres IP,
 • data i godzina odwiedzin strony internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony,
 • dane gromadzone w plikach cookies,
 • inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi poznanie Twojej aktywności na stronie internetowej.

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Cele archiwalne oraz cele dowodowe.

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Spółki.

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnienie obowiązków wynikających z RODO.

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy,
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),
 • numer NIP,
 • inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący na Spółce;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

4. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych

 • Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.
 • Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

5. Prawo wycofania zgody

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: marketing@ambasador92.pl , bądź w przypadku plików cookies zmieniając ustawienia plików cookies.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • Firmy hostingowe, które przechowują dane na serwerze,
 • Podmioty świadczące usługi techniczne, jeżeli prace techniczne są objęte działaniem obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • Podmioty związane z obsługą prawną, którzy objęci są tajemnicą zawodową i uzyskują dostęp do danych osobowych w wyniku konieczności skorzystania z pomocy prawnej,
 • Dostawcy narzędzi do tworzenia statystyk,
 • Inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

8. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Tak. W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej:

 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Obsługa formularza kontaktowego – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Umówienia pokazu, szkolenia indywidualnego lub szkolenia grupowego – dane związane z ustaleniem terminu pokazu, szkolenia indywidualnego lub szkolenia grupowego będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania (w tym do upływu terminów przedawnienia),
 • Wykorzystywanie plików cookies (innych niż niezbędne pliki cookies) – dane związane z plikami cookies będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Analiza aktywności na stronie internetowej   dane związane analizą aktywności na stronie będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata,
 • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.

10. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

11. Pliki cookies

Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystują tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika strony internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, te pliki cookies możemy umieszczać bez Twojej zgody,
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim  urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Dajemy Ci możliwość modyfikowania plików cookies z poziomu naszej strony internetowej. Na potrzeby modyfikacji plików cookies, na każdej stronie możesz skorzystać z dedykowanego przycisku służacego do edycji zmiany ustawień plików cookies, znajdującego się w prawym dolnym rogu strony.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Bądź świadomy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

12. Umieszczone rodzaje plików cookies

Nazwa Dostawca Wygaśnięcie Funkcja
_gid .play.google.com 1 dzień Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony oraz służy do liczenia i śledzenia odsłon.
_ga .play.google.com 1 rok 1 miesiąc Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi znaczącą aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.
_ga_6VGGZHMLM2 .play.google.com 1 rok 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
_ga_231Y1KJEBH .ambasador92.pl 1 rok 1 miesiąc Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji.
_ga .ambasador92.pl 1 rok 1 miesiąc Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi znaczącą aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryny.
sid .ambasador92.pl Sesja Jest to bardzo popularna nazwa pliku cookie, ale jeśli zostanie znaleziony jako plik cookie sesji, prawdopodobnie będzie używany do zarządzania stanem sesji.
_ga play.google.com 1 miesiąc Zbiorcza analiza odwiedzających witrynę
_fbp .ambasador92.pl 3 miesiące Używane przez Meta do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym, od zewnętrznych reklamodawców
_gcl_au .play.google.com 3 miesiące Używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług
NID .google.com 6 miesięcy 3 dni Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (będącą własnością Google), aby pomóc w stworzeniu profilu Twoich zainteresowań i wyświetlaniu trafnych reklam w innych witrynach.

13. Aktualizacja polityki

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2024 r., ponadto wszelkie wersje archiwalne polityki prywatności zostaną podlinkowane poniżej.

Sklep online